Obchodné podmienky
 
 
1.Predmet zmluvy.
 
1.1   Prevádzkovateľom internetového obchodu www.indickepotraviny.sk je spoločnosť infraredSlovakia s.r.o., so   sídlom 919 02 Dolné Orešany 22, IČO: 45 573 191, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 28688 /T, IČ DPH : SK2023071259,
 č.účtu: SK 06 0200 0000 0027 7996 4258, ďalej ako „predávajúci“.
 
1.2   Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej    zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.“
 
1.3   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so   všeobecnými  obchodnými podmienkami predávajúceho na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.4  Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 
 
2.Predmet objednávky.
 
2.1   Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej  objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
 
2.2   Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení   dostupnosti tovaru, platných cien s DPH a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako  "potvrdenie objednávky".
 
3. Práva a povinnosti predávajúceho.
 
3.1   Predávajúci je povinný:
3.1.1       dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a za dohodnutých podmienok, objednaný tovar adekvátne zabalený doručiť v stanovenej lehote ( u príslušného tovaru ) kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji.
 
3.1.2       predávajúci zabezpečí prepravu predmetu kúpy vlastnou prepravou ( dohoda so zákazníkom ), poštou, alebo prostredníctvom zmluvnej prepravy – kuriérom
 
 
 
3.2   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru  nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
3.3   Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené zmluvným prepravcom ( kuriér) s výnimkou dovozu tovaru vlastnou prepravou.
 
 
4. Práva a povinnosti kupujúceho.
 
 
4.1   Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenia objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, presná adresa  doručenia tovaru, e-mailová adresa  a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.
 
4.2   Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 
4.3    Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.
 
4.4   Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru ak sa hodnoverne preukáže, že bol vyexpedovaný v zlej  kvalite.
 
5. Dodacie a platobné podmienky.
 
5.1 Spôsob platby:
Dobierka odber pošta, alebo dovoz kuriérom.
Bankový prevod, alebo vklad na účet. Platba prevodom alebo vkladom na účet je povinná pri objednávke nad 33€ s DPH.
  
5.2   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe kupujúci obdrží naspäť na účet zálohu za dohodnutý tovar zníženú o náklady na skladovanie a ďalšie náklady spojené s danou objednávkou.
 
5.3   V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie.
 
5.4   Doprava tovaru :
Pri doprave tovaru je kupujúci povinný znášať náklady na dopravu tovaru, ktoré budú vyrubené v zmysle cenníka prepravcu ( Slovenská pošta, kuriér ).
Predávajúci si týmto vyhradzuje právo zmeniť cenu dobierky pri váhe objednávky tovaru nad 3kg v zmysle cenníka SR pošty.
Kupujúci môže dopravné náklady zaplatiť vopred, pri platbe prevodom na účet, alebo vkladom.
Pri uhradení predfaktúry v 100 % hodnote sumy objednávky nad 50 Eur s DPH v rámci celej SR z výnimkou Prešovského a Košického kraja je kupujúci oslobodený od platby dopravných nákladov.
 
 
 
6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 
6.1    Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch ak :
6.1.1       kupujúci pre účely nákupu tovaru predloží neplatné, či akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady
6.1.2       kupujúci neprevezme z dôvodov zmeny svojho nákupného rozhodnutia predmet kúpy v riadne avizovanom  termíne
 
6.2.  Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru len ak predávajúci nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude predávajúci akceptovať len v písomnej podobe. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru svojvoľne z iných dôvodov je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou. Predávajúci si vyhradzuje právo zmluvnej pokuty 50% z hodnoty objednávky bez DPH.
 
7. Reklamácie.
 
 
7.1   Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru zapísať túto skutočnosť do dodacieho listu, ktorý potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných nedostatkov tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 
7.2  Reklamácie sú vybavované :
telefonicky ( v pracovných dňoch od 8,00 do 18,00 na telefónnych číslach : +421 914 269 036
e-mailom ( objednavky@indickepotraviny.sk )
poštou ( infraredSlovakia s.r.o., 919 02 Dolné Orešany 22 )
 
7.3   Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak.
7.4   Aby ste predišli znehodnoteniu tovaru a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady jeho správneho skladovania v suchých priestoroch, prípadne podľa pokynov výrobcu na obale.
 
8. Záverečné ustanovenia.
 
8.1   Zmluvné strany sa dohodli, že zásadná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.
 
8.2   Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
8.3   Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 
8.4   Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok iniciované kupujúcim sú možné len písomne vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán formou dodatku.
 
8.5   Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 
8.6   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
 
 
Dolné Orešany , 2017
 

Obchodné podmienky

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.